Algemene voorwaarden

ALGEMENE LEVERINGS- EN VERKOOPVOORWAARDEN HOLLAND PACKAGING B. V. (hierna: de ‘Algemene Leveringsvoorwaarden’) – 2020

ARTIKEL 1. DEFINITIES

In deze Algemene Leveringsvoorwaarden worden de hierna gebruikte en genoemde begrippen en uitdrukkingen als volgt gedefinieerd:

1. HP: de rechtspersoonlijkheid bezittende besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid volgens Nederlands recht Holland Packaging B.V., ingeschreven in het handelsregister van de kamer van koophandel onder nummer 17165943, tevens gebruiker van deze Algemene Leveringsvoorwaarden.

2. Afnemer: de wederpartij van HP, alsmede personeel van Afnemer en door Afnemer bij de uitvoering van de Overeenkomst ingeschakelde derde(n).

3. Partijen: HP en Afnemer.

4. Overeenkomst: obligatoire verbintenis scheppende, meerzijdige rechtshandeling tussen Afnemer en HP, inhoudende een wilsovereenstemming van Partijen, aangaande de levering van een goed en/of dienst in opdracht van Afnemer.

5. Levering: het in bezit stellen van, respectievelijk in de macht brengen van de door of namens Afnemer bij HP bestelde goederen.

ARTIKEL 2. ALGEMEEN

1. Deze Algemene Leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte, opdracht en/of Overeenkomst tussen HP en Afnemer, ten aanzien van bijvoorbeeld doch niet uitsluitend de levering van goederen, waarop HP deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard.

2. Aanbiedingen en/of offertes van HP zijn vrijblijvend en zijn geldig gedurende dertig (30) kalenderdagen gerekend vanaf de dag van verzending, tenzij anders op de aanbieding of offerte is vermeld.

3. HP kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden, indien de Afnemer redelijkerwijze dient te begrijpen, dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing en/of verschrijving bevat.

4. HP voert enige opdracht en/of Overeenkomst slechts uit onder de toepasselijkheid van deze Algemene Leveringsvoorwaarden. HP stemt niet in met toepasselijkheid van door Afnemer gehanteerde voorwaarden, ook niet indien Afnemer daarnaar verwijst dan wel toezendt, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen. In het verlengde daarvan en voor zover vereist wijst HP eventueel van toepassing verklaarde voorwaarden door Afnemer hierbij nadrukkelijk van de hand.

5. Overeenkomsten tussen derden en werknemers van HP, binden HP niet, voor zover zij niet door HP schriftelijk zijn bevestigd dan wel onmiddellijk worden uitgevoerd.

6. Mondelinge opdrachten c.q. bestellingen worden uitgevoerd conform de door HP gemaakte notities en daaraan gegeven interpretatie.

7. Iedere Overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde van genoegzame kredietwaardigheid van Afnemer, zulks te beoordelen door HP. HP is te allen tijde gerechtigd van de Afnemer een zekerheidsstelling te harer genoegen te eisen voor de tijdige en algehele vergoeding van zijn betaling- en andere verplichtingen.

8. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts tussen Partijen bindend, indien zij schriftelijk door HP en Afnemer zijn overeengekomen.

9. Afnemer is verplicht alle gegevens en keuzebepalingen en/of informatie, welke nodig zijn voor het opstellen van een aanbieding en/of offerte en/of het uitvoeren van een Overeenkomst, tijdig aan HP te verstrekken. Afnemer staat in voor de juistheid van deze gegevens.

ARTIKEL 3. PRIJZEN

1. Alle genoemde prijzen in de aanbieding of de offerte of de Overeenkomst zijn genoteerd in Euro’s, en exclusief omzetbelasting, tenzij door HP anders is vermeld.

2. Prijzen van HP zijn gebaseerd op (kost)prijsbepalende factoren, geldend op de dag van de totstandkoming van de Overeenkomst. Indien voor de levering, of wanneer in termijnen wordt geleverd, tijdens de levering, enige verhoging van de (kost)prijsbepalende facturen optreedt, heeft HP het recht een evenredige verhoging aan de Afnemer in rekening te brengen.

ARTIKEL 4. BETALING

1. Tenzij partijen schriftelijk anders overeenkomen dient betaling binnen dertig (30) kalenderdagen na factuurdatum in de overeengekomen munteenheid te geschieden, en op het in de factuur vermelde bankrekeningnummer.

2. HP is te allen tijde gerechtigd uitsluitend tegen contante betaling of onder rembours te leveren.

3. HP is bevoegd levering uit te stellen totdat de Afnemer genoegzame zekerheid voor de betaling verschaft. Indien hierdoor de levering vertraging ondervindt, is de Afnemer aansprakelijk voor de door HP dientengevolge te lijden schade.

4. Bij gebreke van tijdige betaling is de Afnemer, zonder aanmaning of ingebrekestelling, een rente verschuldigd van anderhalf procent (1,5%) per maand over het onbetaald gebleven gedeelte van de hoofdsom, waarbij een gedeelte van een maand als gehele maand wordt aangemerkt. Afnemer is in dat geval bovendien een vergoeding verschuldigd voor de kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte, ter hoogte van vijftien procent (15%) van de onbetaald gelaten factuur.

ARTIKEL 5. LEVERING EN RISICO

1. De termijnen voor het verrichten van diensten of leveren van goederen door HP zijn niet fataal. De opgegeven termijnen voor te verrichten diensten, verzending en/of levering van goederen dienen slechts als schatting te worden beschouwd.

2. Indien levering van de diensten en/of levering van de goederen niet tijdig geschiedt, dient HP formeel schriftelijk per aangetekende post in gebreke te worden gesteld en een redelijk aanvullende termijn van ten minste eenentwintig kalenderdagen te worden gegund om haar verplichting alsnog na te komen. Alleen indien HP ook na ommekomst van die aanvullende termijn haar verplichtingen niet nakomt, kan er sprake zijn van een tekortkoming.

3. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, geschiedt levering van goederen af fabriek en/of magazijn (ex works). Het risico voor verlies of schade gaat vanaf het tijdstip van levering zoals hiervoor uiteengezet over op Afnemer, ook indien de eigendom van goederen nog niet is overgegaan. Afnemer verleent HP hierbij de onherroepelijk volmacht om voor en namens haar het vervoer af fabriek en/of magazijn aan Afnemer te regelen.

4. HP heeft het recht de verkochte goederen in deellevering te leveren. Indien de goederen in deelleveringen worden geleverd, heeft HP het recht Afnemer afzonderlijk te factureren voor de deelleveringen en heeft Afnemer de verplichting de facturen te voldoen alsof sprake is van afzonderlijke Overeenkomsten.

5. HP heeft het recht twintig procent (20%) meer of minder dan de bestelde hoeveelheid, en/of vijf procent (5%) afwijkingen in afmetingen, te leveren en conform die hoeveelheid te factureren zonder dat er sprake zal zijn van een tekortkoming. De kleur van de goederen kan binnen redelijke mate variëren. Indien Afnemer de goederen niet terstond afneemt of nalatig is bij het verstrekken van de noodzakelijke gegevens of aanwijzingen voor levering, ongeacht de reden daarvoor, zullen de goederen voor rekening en risico van Afnemer worden opgeslagen. Afnemer dient HP in dit geval alle bijkomende leverings-, opslag- en verzekeringskosten en andere gemaakte kosten, alsmede alle eventueel geleden schade wegens een dergelijke nalatigheid of weigering te vergoeden.

Artikel 6. RECLAME

1. Bij ontvangst van de goederen en/of diensten dient Afnemer de goederen en diensten onverwijld, maar uiterlijk binnen twee (2) kalenderdagen na de datum van ontvangst van de goederen of de datum van levering van de diensten, te controleren op gebreken en onvolkomenheden, zulks om zich er mede van te verzekeren dat de geleverde goederen geschikt zijn voor het doel waarvoor zij zullen worden gebruikt en dat het resultaat van de diensten overeenstemt met het in de desbetreffende Overeenkomst vermelde doel.

2. Onvolkomenheden in goederen en/of diensten dienen binnen zeven (7) kalenderdagen na de datum van ontvangst van de goederen of de datum van levering van diensten schriftelijk aan HP te worden meegedeeld, op straffe van verval van alle rechten en bevoegdheden. De behandeling van een kennisgeving en/of klacht is onverplicht en geldt nadrukkelijk niet als aanvaarding van enige aansprakelijkheid.

3. Gebreken die bij ontvangst onzichtbaar zijn dienen binnen twee (2) kalenderdagen na vaststelling daarvan, of binnen twee (2) kalenderdagen nadat Afnemer deze redelijkerwijze had kunnen of moeten ontdekken, aan HP te worden meegedeeld, op straffe van verval van alle rechten en bevoegdheden.

4. Ook indien Afnemer tijdig reclameert blijft hij verplicht tot betaling en ontvangst van alle geplaatste orders.

5. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen van Afnemer op HP één jaar.

ARTIKEL 7. OVERMACHT

1. Van overmacht is sprake wanneer HP wordt gehinderd bij en/of haar wordt bemoeilijkt of verzwaard om uitvoering te geven aan de Overeenkomst tussen Partijen.

2. Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan iedere omstandigheid waarmee HP ten tijde van het aangaan van de Overeenkomst geen rekening kon houden, of die niet kon worden voorzien ten gevolge waarvan de normale uitvoering van de Overeenkomst redelijkerwijze niet door de Afnemer kan worden verlangd, zoals bijvoorbeeld, ziekte, sabotage, gebrek aan personeel, vertraagde aanlevering of ongeschiktheid van goederen, tekortschieten van door HP ingeschakelde derden, (energie)storing, overstroming, aardbeving, brand, werkstakingen, overheidsmaatregelen, (problematieken bij) vergunningsaanvragen, epidemieën en/of pandemieën, transportmoeilijkheden en problematieken bij een betrokken verhuurder.

3. In geval van overmacht is HP gerechtigd hetzij de Overeenkomst in stand te laten met opschortingen van de verplichtingen van HP voor de duur van de overmacht, hetzij de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden wegens onvoorziene omstandigheden. Ingeval van overmacht is HP in geen geval een vergoeding van schade en/of kosten aan Afnemer verschuldigd of daarvoor aansprakelijk.

ARTIKEL 8. DOOR AFNEMER VERSTREKTE (DRUK)WERKEN EN INFORMATIE

1. HP is nimmer aansprakelijk voor eventuele fouten en/of gebreken in door de door Afnemer zelf aangeleverde en/of goedgekeurde (druk)materialen, (werk)tekeningen, films en/of materialen.

2. Afnemer vrijwaart HP voor alle gevolgen van eventuele inbreuken op (intellectuele eigendoms) rechten van derden.

ARTIKEL 9. EIGENDOMSVOORBEHOUD

1. Alle door HP geleverde goederen blijven haar eigendom tot op het moment van volledige betaling van al haar vorderingen – met eventueel daarover verschuldigde rente en kosten – uit hoofde van Overeenkomsten tot levering van goederen en/of diensten, en het verrichten van bijbehorende werkzaamheden. Tot het tijdstip van volledige betaling c.q. vereffening is Afnemer niet bevoegd de goederen aan derden te verpanden of in eigendom over te dragen. Het eigendom van geleverde goederen gaat pas over op de Afnemer zodra de Afnemer aan al zijn verplichtingen als voornoemd jegens HP heeft voldaan.

2. Afnemer is gehouden om de aan HP toebehorende en geleverde goederen naar behoren te verzekeren tegen brand, diefstal, breuk en/of waardevermindering.

3. Zolang de eigendom van de goederen bij HP berust, dient Afnemer de goederen van HP gescheiden van andere goederen, gemarkeerd, en op zodanig wijze op te slaan, zodat te allen tijde duidelijk blijkt dat de eigendom van de goederen bij HP berust. Alle door HP voor het terugnemen van de goederen gemaakte kosten zijn voor rekening van Afnemer.

ARTIKEL 10. FAILLISSEMENT

1. HP heeft het recht nakoming van de Overeenkomst op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden, onverminderd haar recht schadevergoeding te vorderen, indien conservatoir- en/of executoriaal beslag wordt gelegd op tegoeden en/of goederen van Afnemer, aan Afnemer surseance van betaling wordt verleend dan wel Afnemer in staat van faillissement wordt verklaard, alsmede indien Afnemer een of meer van zijn verplichtingen jegens HP niet nakomt of HP vreest dat Afnemer niet in staat is of zal zijn om zijn verplichtingen krachtens de Overeenkomst na te komen, en Afnemer niet binnen de door HP aangegeven periode afdoende zekerheid stelt voor de nakoming van zijn verplichtingen.

2. Indien zich een van de in dit artikel genoemde voorvallen voordoet, zullen alle vorderingen van HP jegens Afnemer, uit welke hoofde dan ook, onmiddellijk opeisbaar worden.

ARTIKEL 11. AANSPRAKELIJKHEID

1. Indien HP aansprakelijk is voor door haar toedoen geleden en/of komende schade, dan is de aansprakelijkheid van HP beperkt tot de directe schade, en in alle gevallen gemaximeerd tot het bedrag dat de verzekeraar van HP in het desbetreffende (schade)geval vergoed, en in alle gevallen gemaximeerd tot het factuurbedrag exclusief BTW waarop dat de schadeveroorzakende omstandigheid betrekking heeft.

2. HP is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade. Onder indirecte schade wordt mede doch niet uitsluitend verstaan schade die het gevolg is van het niet of niet tijdig leveren door HP, schade aan goederen van de Afnemer of derden, omzetverlies, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, schade wegens het onjuist of ongeoorloofd gebruik van de goederen door Afnemer etc. etc.

3. Ieder recht op schadevergoeding van Afnemer vervalt in geval van onoordeelkundig gebruik van de door HP geleverde goederen, of de omstandigheid dat Afnemer aan de door HP geleverde goederen werkzaamheden door derden heeft laten verrichten.

4. Indien de Afnemer HP aansprakelijk stelt voor eniger schade, hoe ook genaamd, of uit welke hoofde dan ook ontstaan, is Afnemer verplicht om HP aan te tonen dat Afnemer de geleverde zaken op verantwoorde wijze heeft behandeld, met name de wijze van opslag en de duur daarvan, een en ander in verhouding tot de aard van het product.

ARTIKEL 12. OVERIGE

1. HP is bevoegd voor de uitvoering van de Overeenkomst tussen Partijen derden in te schakelen en hen werkzaamheden te laten verrichten ter uitvoering van deze Overeenkomst. Voor tekortkomingen van deze derden is HP niet aansprakelijk, noch kunnen deze aan HP worden toegerekend.

2. Indien en voor zover één of meer van de bepalingen uit deze Algemene Leveringsvoorwaarden nietig of vernietigbaar zou(den) blijken te zijn laat dit de geldigheid van de overige bepalingen onverlet.

3. Ontbinding en/of vernietiging van de Overeenkomst alsmede verrekening door Afnemer is uitgesloten.

4. Indien meerdere bepalingen, bedingen en/of voorwaarden in de relatie tussen HP en Afnemer van toepassing zijn, is de rangorde daarin als volgt: (1.) de orderbevestiging, (2.) de offerte, (3.) de onderhavige Algemene Leveringsvoorwaarden.

ARTIKEL 13. RECHTS- EN FORUMKEUZE

1. Op alle aanbiedingen, offertes of Overeenkomsten van HP is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag (CISG) is uitgesloten.

2. Alle geschillen tussen Partijen worden uitsluitend beslecht door de rechtbank Oost-Brabant, locatie ’s-Hertogenbosch.

Vragen? Neem contact met ons op